Schedule 賽程

Group A Group B
TWBAA, Taiwan (TW-T) Blueseeds, Taiwan (TW-B)
All Okinawa, Japan (JPN) HATO, Hong Kong (HK-H)
Zephyr, Hong Kong (HK-Z) WBM, Malaysia (MAS)
 
2019/5/23 (Thu)
Guanshan Riverside A Guanshan Riverside B
09:00-11:30 G1 TW-T vs JPN 09:00-11:30 G2 TW-B vs HK-H
11:45-14:15 G3 JPN vs HK-Z 11:45-14:15 G4 HK-H vs MAS
14:30-17:00 G5 HK-Z vs TW-T 14:30-17:00 G6 MAS vs TW-B
2019/5/24 (Fri)
Xinsheng Park Guanshan Riverside A
08:00-10:30 G7 A-3rd vs B-2nd 08:00-10:30 G8 B-3rd vs A-2nd
11:00-12:00 Opening Ceremony  
12:30-15:00 G9 G8 Winner vs B-1st 13:30-16:00 G10 G7 Winner vs A-1st
2019/5/25 (Sat)
Xinsheng Park
08:00-10:30 G11 G7 Loser vs G8 Loser (5th-6th)
11:00-13:30 G12 G9 Loser vs G10 Loser (3rd-4th)
14:00-16:30 G13 G9 Winner vs G10 Winner (Champion)